ZAVŘÍT MENU

Zásady ochrany a zpracování osobních údajů

Obchodní společnost NOVÁK maso - uzeniny s.r.o., se sídlem V Holešovičkách 1450/18, Libeň, 180 00 Praha 8, IČO: 61250988, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 29070 (dále jen „Správce“), v rámci své činnosti zpracovává osobní údaje svých zákazníků (dále také jen „subjektů údajů“). Tyto zásady ochrany a zpracování osobních údajů (dále jen „Zásady“) informují subjekty údajů o okolnostech zpracování jejich osobních údajů a o právech, která ve vztahu k tomuto zpracování mají, zejména v souvislosti s přijetím nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“).

Účely zpracování osobních údajů

Správce provádí zpracování osobních údajů pouze za účelem:

 1. plnění smluvního vztahu mezi Správcem a jeho zákazníkem (tedy vyřízení objednávky, vyřízení reklamace, zodpovězení dotazů);
 2. za účelem zasílání obchodních nabídek zákazníkům (tedy marketingové akce a uchování historie nákupů pro účely cílení nabídek);
 3. zlepšení funkčnosti webových stránek a poskytnutí lepšího uživatelského zážitku pro zákazníky.

Rozsah zpracovávaných osobních údajů

Osobní údaje zpracovává Správce v rozsahu, v jakém mu byly poskytnuty, a to v souvislosti s objednávkou zákazníka a následným uzavřením kupní smlouvy, nebo v souvislosti s udělením souhlasu ke zpracování osobních údajů za účelem zasílání obchodních nabídek či k plnění zákonných povinností Správce.

Rozsah zpracovávaných osobních údajů

Správce zpracovává o zákaznících pouze takové údaje, které jsou nutné pro plnění povinností vyplývajících z uzavřené kupní smlouvy, z uděleného souhlasu se zasíláním obchodních nabídek nebo oprávněného zájmu, kterým je provozování obchodní činnosti prostřednictvím zlepšení funkčnosti webových stránek a poskytnutí lepšího uživatelského zážitku pro zákazníky.

Správce zpracovává zejména tyto kategorie osobních údajů:

Dobrovolnost poskytnutí osobních údajů

Zákazník poskytuje Správci své osobní údaje dobrovolně. Neposkytnutí osobních údajů ovšem může ovlivnit způsobilost Správce poskytnout zákazníkovi služby, které jsou založeny na nezbytné znalosti informací o zákazníkovi, včetně osobních údajů.

Doba zpracování osobních údajů

Osobní údaje zpracovává Správce pouze pro nezbytně nutnou dobu, která se liší podle účelu zpracování:

Pokud je zpracování osobních údajů založeno na souhlasu subjektu údajů, má subjekt údajů kdykoliv možnost svůj souhlas se zpracováním odvolat, a to zasláním elektronické zprávy na adresu zakaznici@novak-mu.cz nebo prostřednictvím odkazu, který je uveden v obchodním sdělení. Odvoláním souhlasu není dotčeno zpracování osobních údajů, které provádí Správce na základě jiného právního titulu, zejm. za účelem plnění smlouvy, nebo zákonnost zpracování, které bylo založeno na souhlasu do okamžiku jeho odvolání.

Příjemci osobních údajů

Osobní údaje Správce s nikým nesdílí a neposkytuje je žádným třetím osobám. Příjemci osobních údajů jsou pouze zpracovatelé Správce, kteří pro Správce osobní údaje zpracovávají pro účely uvedené výše.

Z důvodu technického zajištění webových stránek pro Správce osobní údaje zpracovává společnost: Shanna media s.r.o., IČO: 28603125, se sídlem Na Rybníčku 521/56, Předměstí, 746 01 Opava, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, spisová značka C 34013.

K zajištění platebního styku pro Správce osobní údaje zpracovává společnost UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., Praha IČO 64948242.

Zajištění marketingový aktivit na základě uzavřeného smluvního vztahu nebo na základě udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání nabídek pro správce osobní údaje zpracovává společnost senseZOOM s.r.o., IČO:06035469, se sídlem Jindřišská 939/20, 110 00, Praha 1 a společnost REKLAMAMA, IČO: 03500969, se sídlem Podkovářská 674/2, Vysočany (Praha 9), 190 00 Praha.

Způsob zpracování osobních údajů

Správce a případně jeho zpracovatelé osobní údaje zpracovávají manuálně (v tištěné a elektronické podobě) a elektronicky automatizovanými prostředky.

Všichni zpracovatelé osobních údajů, kterým mohou být osobní údaje zpřístupněny, respektují právo subjektů údajů na ochranu soukromí a jsou povinni postupovat dle platných právních předpisů týkajících se ochrany osobních údajů.

Cookies

Tato stránka využívá služeb poskytovaných společností Hotjar Ltd, která informace o používání stránky také archivuje, za účelem vyhodnocování užívání stránek a reportingu o aktivitě uživatelů.
Společnost Hotjar pracuje s těmito údaji:

Pokud si nepřejete sdílet svá anonymní data, můžete se odhlásit zde

Práva subjektu údajů

Subjekt údajů má následující práva:

Subjekt údajů má právo získat od Správce potvrzení, zda osobní údaje, které se ho týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, má právo získat přístup k těmto osobním údajům a k následujícím informacím:

 1. účely zpracování;
 2. kategorie dotčených osobních údajů;
 3. příjemci nebo kategorie příjemců, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny, zejména příjemci ve třetích zemích nebo v mezinárodních organizacích;
 4. plánovaná doba, po kterou budou osobní údaje uloženy, nebo není-li ji možné určit, kritéria použitá ke stanovení této doby;
 5. existence práva požadovat od Správce opravu nebo výmaz osobních údajů týkajících se subjektu údajů nebo omezení jejich zpracování a nebo vznést námitku proti tomuto zpracování;
 6. právo podat stížnost u dozorového úřadu;
 7. veškeré dostupné informace o zdroji osobních údajů, pokud nejsou získány od subjektu údajů.

Subjekt údajů má dále právo žádat od Správce kopii zpracovávaných osobních údajů, nebudou-li tím nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob. Za další kopie na žádost subjektu údajů může Správce účtovat přiměřený poplatek na základě administrativních nákladů. Jestliže subjekt údajů podává žádost v elektronické formě, poskytnou se informace v elektronické formě, která se běžně používá, pokud subjekt údajů nepožádá o jiný způsob.

Každý subjekt údajů, který zjistí nebo se domnívá, že Správce nebo některý jeho zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu údajů nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může požádat Správce nebo zpracovatele o vysvětlení, nebo může požadovat, aby Správce nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav; zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Subjekt údajů má pak právo na to, aby Správce bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje, které se ho týkají. S přihlédnutím k účelům zpracování má subjekt údajů právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení.

Subjekt údajů má právo na to, aby Správce bez zbytečného odkladu vymazal osobní údaje, které se daného subjektu údajů týkají, a Správce má povinnost osobní údaje bez zbytečného odkladu vymazat, pokud je dán jeden z těchto důvodů:

 1. osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány;
 2. subjekt údajů odvolá souhlas, na jehož základě byly osobní údaje zpracovávány, a neexistuje žádný další právní důvod pro zpracování;
 3. subjekt údajů vznese námitky proti zpracování osobních údajů pro účely přímého marketingu;
 4. osobní údaje byly zpracovány protiprávně;
 5. osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti stanovené v právu Evropské unie nebo České republiky;
 6. osobní údaje byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti na základě souhlasu, který udělilo dítě za podmínek čl. 8 odst. 1 GDPR.

Subjekt údajů má právo na to, aby Správce omezil zpracování, v kterémkoli z těchto případů:

 1. subjekt údajů popírá přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby Správce mohl přesnost osobních údajů ověřit;
 2. zpracování je protiprávní a subjekt údajů odmítá výmaz osobních údajů a žádá místo toho o omezení jejich použití;
 3. Správce již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale subjekt údajů je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků;
 4. subjekt údajů vznesl námitku proti zpracování podle čl. 21 odst. 1 GDPR, dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody Správce převažují nad oprávněnými důvody subjektu údajů.

Subjekt údajů má právo získat osobní údaje, které se ho týkají, jež poskytl Správci, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci, aniž by tomu Správce bránil, a to v případě, že:

 1. zpracování je založeno na souhlasu se zpracováním osobních údajů nebo jde o zpracování zvláštních kategorií osobních údajů podle čl. 9 odst. 2 písm. b) GDPR nebo na smlouvě podle čl. 6 odst. 1) písm. b) GDPR;
 2. zpracování se provádí automatizovaně.

Při výkonu svého práva na přenositelnost údajů má subjekt údajů právo na to, aby osobní údaje byly předány Správcem přímo jinému správci, je-li to technicky proveditelné. Právem na přenositelnost osobních údajů nesmí být nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob.

Výkonem práva na přenositelnost není dotčeno právo subjektu údajů na výmaz. Toto právo se neuplatní na zpracování nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je Správce pověřen.

Subjekt údajů má z důvodů týkajících se jeho konkrétní situace právo kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se jej týkají, pokud je zpracovávání prováděno na základě titulů v čl. 6 odst. 1 písm. e) a f) GDPR – zjednodušeně pokud je zpracování nezbytné pro splnění úkolu ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je pověřen Správce, nebo pokud je zpracování nezbytné pro účely oprávněných zájmů Správce.

Pokud se osobní údaje zpracovávají pro účely přímého marketingu, má subjekt údajů právo vznést kdykoli námitku proti zpracování osobních údajů, které se ho týkají, pro tento marketing, což zahrnuje i profilování (tj. jakákoli forma automatizovaného zpracování osobních údajů spočívající v jejich použití k hodnocení některých osobních aspektů vztahujících se k subjektu údajů), pokud se týká tohoto přímého marketingu. Pokud subjekt údajů vznese námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu, nebudou již osobní údaje pro tyto účely zpracovávány.

Subjekt údajů má právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování (tj. jakékoliv formě automatizovaného zpracování osobních údajů spočívající v jejich použití k hodnocení některých osobních aspektů vztahujících se k subjektu údajů), které má pro něho právní účinky nebo se ho obdobným způsobem významně dotýká. Toto právo se nepoužije, pokud je automatizované rozhodnutí nezbytné k uzavření nebo plnění smlouvy mezi subjektem údajů a Správcem, pokud je povoleno právem Evropské unie nebo členského státu, které se na Správce vztahuje a které rovněž stanoví vhodná opatření zajišťující ochranu práva a svobod a oprávněných zájmů subjektu údajů, nebo je založeno na výslovném souhlasu subjektu údajů; v těchto případech však má subjekt údajů právo na lidský zásah do automatizovaného rozhodnutí ze strany Správce, právo vyjádřit svůj názor a právo napadnout automatizované rozhodnutí.

Subjekt údajů má právo podat stížnost proti zpracování svých osobních údajů Správcem u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.

Kontaktní údaje Správce

NOVÁK maso - uzeniny s.r.o.

Adresa: V Holešovičkách 1450/18, Libeň, 180 00 Praha 8

E-mail: zakaznici@novak-mu.cz

Telefon: +420 702172035